Dobrčice

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PŘÍJEM PODÁNÍ FORMULÁŘE

Důvod a způsob založení

Obec Dobrčice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací 

Položka

Sazba

hodina práce (účtuje se každá započatá hodina)

100,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) - jednostranná

2,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) - oboustranná

4,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) -barevná, jednostranná

10,00 Kč

otokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) -barevná, oboustranná

20,00 Kč

kopírování na datové nosiče (CD)

50,- Kč

poštovné

 dle sazebníku České pošty

- za odeslání oznámení o vyřízení žádosti

 cena za doporučenou zásilku do vlastních rukou

- za odeslání informace

 cena za doporučenou zásilku do vlastních rukou

Ceny uvedené v sazebníku platí pouze pro podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
v platném znění.

Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.

Sazebník za poskytování informací byl schválen starostou obce dne 1.1.2015.

 

Formuláře

 

Výroční zpráva o poskytování informací

 

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

  • Investiční plány obce Dobrčice v roce 2016 128/16/DOBR
  • Aktivní bankovní účty a darovací smlouva 1007/16/DOBR

 

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

 

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

9. 3. Františka

Zítra: Viktorie

Hladinoměr Dobrčického potoka

hladina-potoka

Katastrální mapa Dobrčic

katastralni-mapa

Dotace a příspěvky Olomouckého kraje

olomoucky-kraj

Návštěvnost stránek

120101