Fulltextové vyhledávání

15. 6. Vít

Zítra: Zbyněk
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání, formuláře

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí 15:00 - 17:00
  středa 15:00 - 17:00
 2. Telefonické podání+420 581 224 107
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec.dobrcice@seznam.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Dobrčice, Dobrčice 4, 750 02 Dobrčice

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí 15:00 - 17:00
  středa 15:00 - 17:00
 2. Telefonické podání: +420 581 224 107
 3. Poštou na adresu Obecní úřad Dobrčice, Dobrčice 4, 750 02 Dobrčice
 4. Elektronicky na e-mail: obec.dobrcice@seznam.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
 5. Elektronicky datovou schránkou: mwsb7xu
 6. Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Dobrčice, Dobrčice 4, 750 02 Dobrčice
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací 

Položka

Sazba

hodina práce (účtuje se každá započatá hodina)

100,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) - jednostranná

2,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) - oboustranná

4,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) -barevná, jednostranná

10,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) -barevná, oboustranná

20,00 Kč

kopírování na datové nosiče (CD)

50,- Kč

poštovné

 dle sazebníku České pošty

- za odeslání oznámení o vyřízení žádosti

 cena za doporučenou zásilku do vlastních rukou

- za odeslání informace

 cena za doporučenou zásilku do vlastních rukou

Ceny uvedené v sazebníku platí pouze pro podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady. Sazebník za poskytování informací byl schválen starostou obce dne 1.1.2015.

Formuláře

Výroční zpráva o poskytování informací

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

 • Investiční plány obce Dobrčice v roce 2016 128/16/DOBR
 • Aktivní bankovní účty a darovací smlouva 1007/16/DOBR

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019