Fulltextové vyhledávání

16. 7. Luboš

Zítra: Martina
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Dobrčice

2. Důvod a způsob založení

Obec Dobrčice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

  • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
  • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
  • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Dobrčice
Dobrčice 4
750 02 Dobrčice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Dobrčice
Dobrčice 4
750 02 Dobrčice

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

4.5 Adresa internetové stránky

www.dobrcice.cz

4.6 Adresa podatelny

Obec Dobrčice
Dobrčice 4
750 02 Dobrčice

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna

Další elektronické adresy:

obec.dobrcice@seznam.cz

4.8 Datová schránka

mwsb7xu

5. Případné platby lze poukázat

  • Číslo účtu: 288287951/0300
  • Banka: ČSOB

6. IČ

00636193

7. DIČ

CZ00636193, obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  •  

Další informace:

Poskytnuté informace:

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: