Dobrčice

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Dle zákona č. 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o SPOD"), zajišťují sociálně-právní ochranu dětí orgány sociálně-právní ochrany, jimiž jsou dle § 4, odst. 1c) také obecní a újezdní úřady a dále dle § 4, odst. 2a) obce v samostatné působnosti. Na základě těchto ustanovení zákona má Obec Dobrčice a Obecní úřad Dobrčice povinnost zajišťovat sociálně-právní ochranu dětí.

 

Dle § 6 zákona o SPOD:

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

a) jejichž rodiče

1. zemřeli,

2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo

3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti;

b) které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;

c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem,4) opakovaně nebo soustavně páchají přestupky5) nebo jinak ohrožují občanské soužití;

d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;

e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;

f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;

g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;

h) které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu;

pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Sociálně-právní ochrana dětí v Dobrčicích

Za výkon sociálně právní ochrany dětí v rozsahu daném zákonem o SPOD zodpovídá v obci Dobrčice starosta obce. Obec Dobrčice nemá v pracovním poměru zaměstnance, který by vykonával úkoly spojené se SPOD.

 

Další informace naleznete zde:

Orgán sociálně-právní ochrany dětí a kontaktní informace

Stížnost na výkon SPOD obecního úřadu

8. 5. Den osvobození

Zítra: Ctibor

Hladinoměr Dobrčického potoka

hladina-potoka

Katastrální mapa Dobrčic

katastralni-mapa

Dotace a příspěvky Olomouckého kraje

olomoucky-kraj

Návštěvnost stránek

123068