Fulltextové vyhledávání

16. 7. Luboš

Zítra: Martina
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí

Dle zákona č. 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o SPOD"), zajišťují sociálně-právní ochranu dětí orgány sociálně-právní ochrany, jimiž jsou dle § 4, odst. 1c) také obecní a újezdní úřady a dále dle § 4, odst. 2a) obce v samostatné působnosti.

Na základě těchto ustanovení zákona má Obec Dobrčice a Obecní úřad Dobrčice povinnost zajišťovat sociálně-právní ochranu dětí.

Dle § 6 zákona o SPOD:

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

  1. jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti;
  2. které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
  3. které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem,4) opakovaně nebo soustavně páchají přestupky5) nebo jinak ohrožují občanské soužití;
  4. které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
  5. na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
  6. které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;
  7. které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;
  8. které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu;

Pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Sociálně-právní ochrana dětí v Dobrčicích

Za výkon sociálně právní ochrany dětí v rozsahu daném zákonem o SPOD zodpovídá v obci Dobrčice starosta obce. Obec Dobrčice nemá v pracovním poměru zaměstnance, který by vykonával úkoly spojené se SPOD.

Další informace: